Skip to Main Content

Safety information

MD symbolMedixine Suite 9.0 Remote monitoring platform 
Manufactor symbol
 
Medixine Oy 
Keilaranta 17 C 
02150 Espoo, Finland 
UDI symbol9.0.22118.1051 
 CE123 mark symbol 

Intended use 

Medixine Suite is a remote monitoring platform for patients with chronic illnesses and long term health conditions. 

Limitations 

Medixine Suite 9.0 is not intended to predict and respond to life-threatening changes in a patient’s condition. The device is not intended to be used for emergency situations and for critical patients. The collected data should not be used for time-critical decisions to avoid death, long-term disability, or other serious deterioration of health. 

Warnings and precautions 

Ensure that you have been instructed by your organization in how to use the system safely as part of you remote care processes. 

Please note that the remote monitoring devices are intended for personal use only. Any measurements taken will be automatically be transferred to the professionals. 

If you do not feel comfortable using the devices, ask a health care professional for instructions on how to operate the devices. 

If your condition has worsened or you suspect that you require a professional’s help, immediately contact your healthcare provider or local emergency hotline immediately. 

When handing over measurement devices to a patient, ensure that they are capable of operating the devices and that the devices have been correctly configured by taking test measurements together with the patient. 

Prefer using unique personal identifiers (like social security number or insurance id) to using names when selecting patients in the solution. There may be multiple patients with identical names. 

Ensure that any measurement limits used for remote monitoring of patients are appropriate for the patient’s condition and state. 

Install DeviceHub only on Android devices approved by the manufacturer or thoroughly tested with all Bluetooth devices. 

Other notices for use 

Medixine Suite 9.0 is best used on the following browsers: Google Chrome, Microsoft Edge and Apple Safari. 

Any serious incidents that may have caused harm or potential harm for a patient’s health must be reported to the manufacturer (info@medixine.com) and your local competent authority. 

Turvallisuushuomioita

Käyttötarkoitus 

Medixine Suite on etämittausalusta potilaille, joilla on kroonisia sairauksia tai pitkäaikaisia terveydentilan muutoksia 

Rajoitteet 

Medixine Suite 9.0:aa ei ole tarkoitettu terveydentilan hengenvaarallisten muutosten ennustamiseen ja seurantaan. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi hätätilanteissa ja kriittisille potilaille. Kerättyjä tietoja ei tule käyttää aikakriittisiin päätöksiin kuoleman, pitkäaikaisen vamman tai muun vakavan terveydentilan heikkenemisen välttämiseksi. 

Varoitukset ja varotoimet 

Varmista, että olet saanut organisaatioltasi riittävät ohjeet järjestelmän turvalliseen käyttöön osana organisaatiosi hoidon käytäntöjä. 

Huomaathan, että etämonitorointiin käytettävät laitteet on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Mittaukset siirtyvät automaattisesti ammattilaisten nähtäväksi.

Jos et ole varma, osaatko käyttää laitteita oikein, pyydä apua terveydenhuollon ammattilaiselta. 

Jos vointisi on huonontunut tai epäilet tarvitsevasi terveydenhuollon ammattilaisen apua, ota välittömästi yhteys terveydenhuollon tarjoajaasi tai hätänumeroon. 

Luovuttaessasi laitteita potilaalle, varmista, että potilas on kyvykäs käyttämään laitteita, ja että laitteet on konfiguroitu oikein ottamalla testimittaukset yhdessä potilaan kanssa. 

Pyri käyttämään yksilöllisiä potilastunnisteita (kuten henkilötunnusta) potilaan nimen sijasta potilaan tunnistamiseen järjestelmässä. Monella potilaalla järjestelmässä saattaa olla sama nimi.

Varmista, että etämittauksiin käytettävät raja-arvot ovat potilaan terveydentilaan sopivia. 

Asenna DeviceHub ainoastaan valmistajan hyväksymiin tai perusteellisesti kaikkien Bluetooth-laitteiden osalta testattuihin Android-laitteisiin. 

Muut huomiot käyttöä varten 

Medixine Suite 9.0 toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Microsoft Edge ja Apple Safari 

Ilmoita vakavista vaaratilanteista ja läheltä piti -tilanteista, jotka olisivat saattaneet vaarantaa potilaan terveyden, laitteen valmistajalle (info@medixine.com) ja paikalliselle viranomaiselle. 

Säkerhetsinformation

Användingsområde 

Medixine Suite är en fjärrövervakningsplattform för patienter med kroniska sjukdomar och långvariga hälsotillstånd. 

Begränsningar 

Medixine Suite 9.0 är inte avsett att förutsäga och svara på livshotande förändringar i en patients tillstånd. Enheten är inte avsedd att användas för akuta situationer och för kritiska patienter. De insamlade uppgifterna skall inte användas för tidskritiska beslut för att undvika dödsfall, långvarig handikapp eller annan allvarlig försämring av hälsan. 

Warnings and precautions 

Se till att du har blivit instruerad av din organisation i hur du använder systemet på ett säkert sätt som en del av dina fjärrvårdsprocesser. 

Observera att enheterna endast är avsedda för personligt bruk. Alla mätningar som tas kommer automatiskt att överföras till proffsen. 

Om du inte är säker på om du kan använda enheter på rätt sätt, kontakta en sjukvårdspersonal 

Om du mår dåligt eller misstänker att du behöver hjälp av en sjukvårdspersonal, kontakta omedelbart din vårdgivare eller nödnummer. 

När du överlåter enheter till en patient, se till att de är kapabla att använda enheterna och att enheterna har konfigurerats korrekt genom att ta testmätningar tillsammans med patienten. 

Föredrar att använda unika personliga identifierare (som personnummer) framför att använda namn när du väljer patienter i lösningen. Det kan finnas flera patienter med identiska namn. 

Se till att alla mätgränser som används för fjärrövervakning av patienter är lämpliga för patientens tillstånd och tillstånd. 

Installera DeviceHub endast på Android-enheter som är godkända av tillverkaren eller noggrant testade med alla Bluetooth-enheter. 

Andra anteckningar för användning 

Medixine Suite 9.0 används bäst med följande webbläsare: Google Chrome, Microsoft Edge ja Apple Safari 

Rapportera allvarliga incidenter och närbilder av situationer som kan äventyra patientens hälsa till enhetstillverkaren (info@medixine.com) och den lokala myndigheten.